Heets Marlboro

1,320,000 1,100,000

Heets Marlboro là một loại Heets stricks với nhiều loại hương vị như: 

  • Malboro Smooth Regular không bạc hà nhẹ nhất
  • Malboro Classic Balance Regular vị không bạc hà đậm vừa phải
  • Malboro Classic Regular vị không bạc hà đậm đà
  • Marlboro bạc hà Mint vị bạc hà nhẹ
  • Marlboro bạc hà Menthol vị bạc hà nặng và đậm
  • Marlboro bạc hà Purple Menthol vị bạc hà vừa cùng hương hoa quả nhẹ

 

Category: Tag: